30.05.2024.

ČETVRTAK
10-20h

RADNO VRIJEME

PONEDJELJAK-ČETVRTAK
15-20h
PETAK
15-21h
SUBOTA
10-21h
NEDJELJA I PRAZNICI
10-20h
Ulaz sa 6+ godina
ili 115+ cm visine
Search
Close this search box.
Search
Ulaz sa 6+ godina ili 115+ cm visine

30.05.2024.

ČETVRTAK
10-20h

RADNO VRIJEME

PONEDJELJAK-ČETVRTAK
15-20h
PETAK
15-21h
SUBOTA
10-21h
NEDJELJA I PRAZNICI
10-20h

IZJAVA O ISKLJUČENJU ODGOVORNOSTI ZA ZABAVNI PARK MARSUPIA

MARSUPIA je zabavni park koji ima višestruki broj atrakcija na lokaciji Family Mall, Ulica Velimira Škorpika 11, Zagreb. Interaktivna Zabava nositelj je licence za znak MARSUPIA za hrvatsko tržište. Podaci o upraviteljima MARSUPIA zabavnog parka (pravne osobe odgovorne za upravljanje MARSUPIA parkom) objavljeni su na www.marsupia.hr.

Izjavljujem da je moje sudjelovanje u aktivnostima koje organiziraju Upravitelji Centara Marsupia, koje su detaljno uređene u Pravilima Marsupia centra (u daljnjem tekstu: Pravila i upute Centra), a koje uključuju primjerice VR, laser tag, trampolin park i slično, u potpunosti dobrovoljno i isključivo na vlastitu odgovornost. Razumijem da su aktivnosti u Centru Marsupia povezane s brojnim rizicima, uključujući rizike tjelesne ozljede. Potvrđujem da Upravitelji Centara Marsupia ni na koji način nisu odgovorni ako vlastitom krivnjom ili krivnjom trećih osoba Korisniku nastane imovinska ili neimovinska šteta, ili drugi oblici štete (dalje u tekstu: šteta) u bilo kojem od Centara. Primam na znanje i prihvaćam da Upravitelji centara Marsupia nisu odgovorni za štetu koja je prouzročena korisniku Centra, osim za onu koju krajnjom nepažnjom ili namjerom prouzroči pojedini Upravitelj Centra, njegovi zaposlenici ili druge osobe za koje on odgovara ovisno o tome u kojem Centru Marsupia je šteta nastala. Ovime, također, primam na znanje i prihvaćam isključenje odgovornosti Upravitelja Centara za običnu nepažnju Upravitelja Centara, u odnosu na Centar za koji se oni smatraju Upraviteljem. Potvrđujem da Upravitelji Centara nisu odgovorni za izgubljene stvari Korisnika centra ili trećih osoba. Svjestan sam da za štetu koju prouzročim trećoj osobi ili imovini preuzimam potpunu odgovornost te ću se pobrinuti da Upravitelji Centara ne pretrpe nikakvu s time povezanu štetu. Izjavljujem da ću se u Centru Marsupia, ponašati odgovorno i primijeniti dužnu pažnju prema drugim korisnicima, zaposlenicima Centara i imovini Centara. Potvrđujem da ću svoje aktivnosti u Centrima prilagoditi svojem iskustvu, dobi, zdravstvenom stanju i fizičkim sposobnostima. Upravitelji centra ne odgovaraju solidarno za svoje obveze niti štetu prema trećim osobama, već svaki od Upravitelja centra odgovara samo za obveze i događaje koji su vezani uz centar kojim isti upravlja.

Potvrđujem da sam detaljno i pažljivo proučio/la Pravila i upute Centra te ću se istih strogo pridržavati. Također, pristajem se pridržavati svih uputa zaposlenika Centara. Ovime primam na znanje i prihvaćam da me zaposlenici Centara mogu udaljiti iz Centara bez povrata cijene plaćene za ulaznicu, ako se neću pridržavati svih uputa.

Ovime potvrđujem da su svi moji osobni podaci točni. Izjavljujem da nisam pod utjecajem alkohola, droga ili drugih opojnih supstanci. Potvrđujem da ne bolujem od fizičkih ili psihičkih bolesti zbog kojih bi, sudjelovanjem u aktivnostima Centara, moje zdravlje ili zdravlje drugih korisnika ili zaposlenika Centara bilo ugroženo. Suglasan sam da se ova Izjava daje na neodređeni period te da vrijedi za svaki daljnji posjet. Primam na znanje da u bilo kojem trenutku mogu povući ovu Izjavu. Međutim, primam na znanje i prihvaćam da povlačenjem izjave više ne mogu sudjelovati u aktivnostima Centara, do potpisivanja nove izjave. Potvrđujem da sam ovu Izjavu o isključenju odgovornosti detaljno i pažljivo pročitao/la te da sam pročitao/la i shvatio/la Pravila i upute Centra te pristajem na sve što je u njima navedeno. Pravila i upute Centra objavljene su na Web stranici www.marsupia.hr. Pravila i upute Centra su podložne izmjenama te je korisnik koji sudjeluje u aktivnostima Centra dužan upoznati se s u tom trenutku važećim Pravilima i uputama Centra (koja su objavljena na Web stranici).

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Obrađivat ćemo Vaše osobne podatke na način i u svrhe određene u ovoj Obavijesti. Prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka provode se u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka, osobito u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: „Opća uredba o zaštiti podataka“), Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) te u skladu s drugim primjenjivim propisima o privatnosti i zaštiti osobnih podataka. Voditelji obrade (dalje: Voditelji obrade) Vaših osobnih podataka za svrhe navedene u ovoj obavijesti je upravitelj Marsupia centra pojedine lokacije i Interaktivna Zabava d.o.o., nositelj licence za znak Marsupia za hrvatsko tržište.

Vaše osobne podatke prikupljamo od ispitanika i obrađujemo u svrhu izvršenja ugovora i pružanja usluga, obavijesti o promocijama te ostalih marketinških aktivnosti. Pohranjujemo Vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe predmetne obrade. Ako obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju Vaše privole, takvi osobni podaci obrađivat će se samo za vrijeme trajanja privole koju u svakom trenutku možete povući. Ako to učinite, prestat ćemo obrađivati dotične osobne podatke u svrhu za koje ste dali svoju privolu.

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće kategorije podataka:

• identifikacijski podaci ispitanika (ime, prezime, datum rođenja, fotografija i videozapis); • kontakt podaci (broj telefona, e-mail adresa);

Napominjemo da se osobni podaci ispitanika, odnosno ime, prezime, datum rođenja, e-mail adresa i kontakt telefon prikupljaju i obrađuju radi ostvarenja svrhe ovoga ugovora te za njihovo prikupljanje i obradu nije potrebna privola ispitanika.

Od ispitanika koji odluče uzeti godišnju, mjesečnu ili drugu vrstu pretplate na usluge Upravitelja Centara, pored navedenih osobnih podataka (ime, prezime, datum rođenja, e-mail adresa i kontakt telefon) uzima se i njihova fotografija u svrhu ispunjenja pretplatničkog ugovornog odnosa, a koja se sastoji u nužnosti legitimacije ispitanika koji koristi usluge na temelju pretplate.

Također napominjemo da su Upravitelji Centara kao Voditelji obrade ovlašteni fotografirati i snimati korisnike Centara radi ispunjenja svojih legitimnih interesa. Upravitelji Centara kao Voditelji obrade imaju legitiman interes za prikazivanje aktivnosti i događaja koje organiziraju u medijima te na društvenim mrežama, osiguravajući tako svoju vidljivost na tržištu. Navedene fotografije i snimke mogu se objavljivati na društvenim mrežama (kao npr. Facebook, Instagram, Youtube, Tik Tok), a korisnik Centra je toga svjestan te prima na znanje takvu vrstu obrade osobnih podataka.

Koja su Vaša prava:

• pravo na pristup – ispitanik ima pravo u svakom trenutku kontaktirati Voditelje obrade i dobiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te, ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje ima pravo u svezi zaštite osobnih podataka;
• pravo na ispravak – ako Voditelji obrade obrađuju osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, ispitanik može u bilo kojem trenutku zatražiti od Voditelja obrade da ih ispravi ili dopuni;
• pravo na brisanje – ispitanik ima pravo od Voditelja obrade tražiti brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose ako su ih Voditelji obrade obradili nezakonito ili ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade ili sl. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, o čemu će Voditelji obrade ispitanika detaljno izvijestiti u odnosu na svaki pojedini zahtjev;

• pravo na ograničenje obrade – ispitanik može od Voditelja obrade zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
o ako ispitanik osporava točnost osobnih podataka tijekom razdoblja koje omogućuje Voditeljima obrade provjeru točnosti tih podataka,
o ako je obrada nezakonita, ali se ispitanik protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
o ako Voditelji obrade više ne trebaju osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; o ako je ispitanik uložilo prigovor na obradu;

• pravo na prenosivost podataka – ispitanik ima pravo zatražiti svoje osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem;
• pravo na prigovor – u svakom trenutku ispitanik može uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka, a nakon prigovora Voditelji obrade više ne smiju obrađivati njegove podatke osim ako postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika, ili ako obrada služi u svrhu postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;

  • pravo na pritužbu – ukoliko ispitanik smatra da su Voditelji obrade obradom osobnih podataka prekršili Opću uredbu o zaštiti podataka ili druge propise u svezi zaštite osobnih podataka, ispitanik se može obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka Voditelja obrade kako bi razjasnili sporna pitanja. Navedeno može učiniti na sljedeći kontakt: info@marsupia.hr Ispitanik svakako ima pravo podnijeti pritužbu nacionalnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili nadzornom tijelu unutar EU;
    • pravo na povlačenje privole – kad se obrada temelji na privoli, privola se daje potpuno dobrovoljno te ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku povući privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Navedeno ispitanik može učiniti na isti način kako je i dao privolu, kao i putem e-maila info@marsupia.hr

• pravo na naknadu štete – ukoliko je ispitanik pretrpio (ne)imovinsku štetu zbog kršenja relevantnih zakonskih odredbi, ima pravo na naknadu od voditelja ili izvršitelja obrade za pretrpljenu štetu. Bez obzira na uvjete dogovora između Voditelja obrade ispitanik može ostvarivati svoja prava u vezi sa svakim Voditeljem obrade, kao i protiv svakog od njih.

VIDEO NADZOR

U svrhu zaštite svih osoba koje se nađu u prostorijama Centra Marsupia te radi zaštite imovine, Voditelji obrade koriste sustav videonadzora. Prikupljanje, pohranjivanje, čuvanje i korištenje podataka prikupljenih videonadzorom u skladu je s Općom uredbom o zaštiti podataka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te svih drugih primjenjivih propisa o privatnosti i zaštiti osobnih podataka. Osobni podaci prikupljeni putem videonadzora, uključujući i video snimke, pohranjuju se lokalno na hard disk, a nakon roka čuvanja snimke se trajno brišu na način da se novija snimka presnimava na najstariju. Snimke dobivene putem videonadzora čuvaju se minimalno 5 dana do najviše šest mjeseci osim ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku. U slučajevima počinjenja kaznenoga djela, oštećenja ili uništavanja imovine i sl., prikupljeni podaci o takvom događaju mogu se sačuvati kao dokazni materijal te na zahtjev ustupiti pravosudnim i policijskim tijelima. Sustav videonadzora zaštićen je od pristupa neovlaštenih osoba tehničkim i organizacijskim mjerama. Na svim mjestima obuhvaćenim videonadzorom postavljene su uočljive oznake, na kojima je slikom i tekstom naznačeno da se prostor snima. Ove su oznake postavljene na način da ispitaniku postaju vidljive najkasnije u trenutku ulaska u polje snimanja. Oznaka iz prethodnog stavka sadržava informacije da je prostor pod videonadzorom, podatke o identitetu Voditelja obrade i kontakt podatke pomoću kojih ispitanik može ostvariti svoja prava. Nadzor nad korištenjem videonadzora i obradom podataka iz toga nadzora provodi službenik za zaštitu osobnih podataka kojeg su imenovali Voditelji obrade. Točna mjesta na kojima su postavljene video kamere, vrijeme snimanja, način čuvanja, pravo pristupa, te svi ostali tehnički i organizacijski uvjeti detaljno su propisani Pravilnikom o videonadzoru. Pravilnik je objavljen na mrežnoj stranici oba Voditelja obrade.

Pristajem da se moja e-mail adresa korisni u promotivne svrhe (za obavijesti o ponudama, popustima i druge promotivne svrhe). Time pristajem na sudjelovanje u loyalty programu kojim ostvarujem niz dodatnih pogodnosti.

1 Ukoliko izjavu potpisuje punoljetan pratitelj, isti jamči da ima potrebnu suglasnost od zakonskog zastupnika ili skrbnika potpisati Izjavu o isključenju odgovornosti i u cijelosti preuzima odgovornost u slučaju nepostojanja potrebnih odobrenja od strane zakonskog zastupnika ili skrbnika